หลักสูตรการป้องกันราชอนาจักรภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปอ.ท้องถิ่น)

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี พระราชธานวุฒิบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติหลักสูตร "การป้องกันราชอาณาจักรภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ในวัน พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร