• “เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับท
  • "แนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน กรณีเกิดโรคระบาด (COVID - ๑๙) และการจัดทำแผนงาน แผนการเงินของ
  • หนังสือเลื่อนการอบรม ค่าเช่าบ้าน+ สตง.
  • หนังสือเลื่อนการอบรม ltc
  • หนังสือเลื่อนการอบรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ 8
  • " หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ " รุ่นที่ 6-
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • หนังสือรับรองหลักสูตรอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ "
  • “ เทคนิคและวิธีการไต่สวน สอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพนักงานส่วนท้องถิ่น หรื

หลักสูตรอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น