• " หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ " รุ่นที่ 6-
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • หนังสือรับรองหลักสูตรอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ "
  • " แนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน กรณีเกิดโรคระบาด (COVID - ๑๙) และการจัดทำแผนงาน แผนการเงินของ
  • หนังสือยกเลิกการอบรมหลักสูตร กองทุน สปสช + สตง.
  • หนังสือเลื่อนการอบรมหลักสูตร ค่าเช่าบ้าน
  • หนังสือเลื่อนการอบรมหลักสูตร การไต่สวนละเมิด รุ่นที่ 5
  • หนังสือเลื่อนหลักสูตร วิธีปฎิบัติราชการ รุ่นที่ 1-5
  • หนังสือเลื่อนการอบรม การบันทึกข้อมูล ltc รุ่น 6 กรุงเทพมหานคร