หลักสูตรอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

สมัครหลักสูตรอบรม

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี พระราชทานวุฒิบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติหลักสูตร "การป้องกันราชอาณาจักรภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ในวัน พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

สมัครหลักสูตรอบรม