ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมและฝึกปฎิบัติหลักสูตรควบคุมภายในที่จังหวัด อุดรธานี วันที่ 24-25