เลื่อนการอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ 8