ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสุตร การยกร่าง พรบ.สาธารณสุข รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มกราคม 2563 จ.เชียงใหม่