ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่่านการอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานสาธารณสุข" รุ่นที่ 2 / รุ่นที่ 3 / รุ่