• “เทคนิคและวิธีการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานและข้อมูลด้านการเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรื
  • ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ หน่วยงานภาคีเครือข่า
  • หนังสือ MOU กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศา่สสตร์(นิด้า)