• หนังสือเลื่อนการอบรม ยกร่าง รุ่นที่ 6 กรุงเทพมหานคร
  • หนังสือเลื่อนการอบรม ไต่สวนละเมิด รุ่น 3-4
  • หนังสือเลื่อนการอบรม การไต่สวนละเมิดรุ่น 2 อุบลราชธานี
  • หนังสือเลื่อนการอบรม ค่าเช่าบ้านรุ่นที่ 2-3
  • หนังสือเลื่อนการอบรม ค่าเช่าบ้านรุ่น 1 จ.อุบลราชธานี
  • “ เทคนิคและวิธีการไต่สวน สอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพนักงานส่วนท้องถิ่น หรื
  • “แนวทางการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อ
  • “ประเด็นข้อทักท้วงในการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน การฝึกอบรม ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  • “กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง สาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ บริหารงานบุคคล วินัย สาธารณสุ
  • “การฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิควิธีการ การสื่อสารและประสบการณ์ การยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ