“เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ข้อมูลหลักสูตรอบรม
  • 23 เมษายน - 13 มิถุนายน 64

  • -