"แนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน กรณีเกิดโรคระบาด (COVID - ๑๙) และการจัดทำแผนงาน แผนการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ "

ข้อมูลหลักสูตรอบรม
  • 02 เมษายน - 04 เมษายน 64

  • -