“ประเด็นข้อทักท้วงในการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน การฝึกอบรมที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจพบและแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น”

ข้อมูลหลักสูตรอบรม
  • 30 เมษายน - 18 กรกฎาคม 64

  • -