“การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒” รุ่นที่ 6-10

ข้อมูลหลักสูตรอบรม
  • 20 ธันวาคม 63 - 19 มีนาคม 64

  • รร.ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ 15 กรุงเทพมหานคร