“การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒” รุ่นที่ 6-10

การชำระค่าลงทะเบียน ต้องชำระไม่เกิน 7 วันก่อนการอบรม หรือหากมีการโอนชำระมาครบ 80 ท่าน ก่อนถึงกำหนดเวลา จะปิดรับสมัครในรุ่นนั้นๆ

ข้อมูลหลักสูตรอบรม
  • 20 ธันวาคม 63 - 19 มีนาคม 64

  • การชำระค่าลงทะเบียน ต้องชำระไม่เกิน 7 วันก่อนการอบรม หรือหากมีการโอนชำระมาครบ 80 ท่าน ก่อนถึงกำหนดเวลา จะปิดการรับสมัครในรุ่นนั้นๆ