“การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒” รุ่นที่ 1-5

การชำระค่าลงทะเบียน ต้องชำระไม่เกิน 7 วันก่อนการอบรม หรือหากมีการโอนชำระมาครบ 80 ท่าน ก่อนถึงกำหนดเวลา จะปิดการรับสมัครในรุ่นนั้นๆ

ข้อมูลหลักสูตรอบรม
  • 30 สิงหาคม - 18 ธันวาคม 63

  • การชำระค่าลงทะเบียน ต้องชำระไม่เกิน 7 วันก่อนการอบรม หรือหากมีการโอนชำระมาครบ 80 ท่าน ก่อนถึงกำหนดเวลา จะปิดการรับสมัครในรุ่นนั้นๆ