“การฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิควิธีการ การสื่อสารและ ประสบการณ์การยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อมูลหลักสูตรอบรม
  • 16 กรกฎาคม - 05 กันยายน 64

  • -